TAK dla

ODNAWIALNEJ 
BIOMASY

Popieram i chcę wysłać opinię do urzędu


   

   

   


  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. (42) 663-33-06, e-mail: iod@lodzkie.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w związku z procedowaną zmianą uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  4. Odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierscy, dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane przechowywane będą okres wskazany w przepisach, zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawanie profilowaniu.  Liczba zebranych podpisów:


  375 / 1000

  Uwagi w konsultacjach uchwały antysmogowej woj. łódzkiego

  1. Popieram projekt zmiany uchwały antysmogowej. Obecne terminy są nierealne, a zastosowanie ich zwiększyło by znacznie ubóstwo energetyczne i zagroziło bezpieczeństwu mieszkańców woj. łódzkiego.
  2. W związku przesunięciem czasowym wymiany urządzeń, ale również niezależnie od tego proponuję wdrożenie zapisów „Uchwały o prawidłowym spalaniu” (https://www.facebook.com/UOPSpl). Są to działania niezbędne do znacznego i szybkiego ograniczenia emisji z urządzeń nie spełniających norm emisyjnych. Jednocześnie prawidłowe spalanie nie wymaga dopłat i jest możliwe do natychmiastowego zastosowania.
  3. Postuluję uwzględnienie we wszystkich uchwałach antysmogowych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń i zastosowanie do nich odpowiednich zapisów. Chodzi o zapisy uniemożliwiające wprowadzanie ograniczeń eksploatacji takich urządzeń spełniających normy ekoprojektu i zapisy umożliwiające stosowanie dotacji i wspieranie wymiany urządzeń starych na nowe miejscowe ogrzewacze spełniające wymogi ekoprojeku.
  4. W woj. łódzkim dotyczy to szczególnie ograniczenia uzytkowania kominków w dni smogowe, które (bez zbadanej przyczyny) obejmuje również urządzenia spełniające normy ekoprojektu.

  5. Wnioskuję o nie posługiwanie się w przyszłości pojęciami „kominek rekreacyjny” lub „kominek wykorzystywany do celów rekreacyjnych”. Takie pojęcia zakłamują podstawową (grzewczą) funkcję kominków, nie są stosowane w żadnych przepisach unijnych ani polskich.
  6. Postuluję wprowadzenie, stosowanie i wyraźne rozgraniczenie w uchwałach antysmogowych pojęć „biopaliwa stałe odnawialne” (np. drewno, pellet, biomasa) i „paliwa stałe kopalne”, zamiast używania pojęcia „paliwa stałe”. Taki podział obowiązuje w przepisach Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej.

  7. Postuluję rewizję uchwał antysmogowych (w tym programów ochrony powietrza) pod kątem usunięcia zapisów promujących gaz, ogrzewanie gazem i rozbudowę sieci gazowej. Takie zapisy prowadzą wprost do promowania gazu (z importu), który jest paliwem kopalnym kosztem drewna będącego odnawialnym i ekologicznym źródłem energii. Na dziś dzień są to zapisy wspomagające finansowanie rosyjskich bomb spadających na Ukrainę. W przyszłości może to również dotyczyć Polski.
  8. Postuluję o zmianę w § 9 ust. 2 p. 2) treści „których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r „ na „których eksploatację rozpoczęto przed 1 stycznia 2022 r „ w Uchwale Antysmogowej Woj. Łódzkiego
  9. Ze względu na to, że przepisy ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy w Polsce obowiązują dopiero od 2022 roku i między 2018 a 2022 rokiem urządzenia te nie były powszechnie dostępne. Drugą przyczyną jest zlikwidowanie niespójności, która pozwala używać starsze (sprzed 2018 roku) do 2025 (lub później zgodnie z projektem zmiany) a urządzenia nowsze, lepsze (lata 2018-2022) eliminuje już w 2022 roku.

   

  Dodatkowe informacje:

  Używanie urządzeń spełniających wymagania Ekoprojektu na drewno nie ma istotnego wpływu na jakość powietrza. Jeśli ktoś twierdzi, że jest inaczej dla tej grupy urządzeń, to powinien przedstawić badania naukowe, które by to potwierdzały. Takich badań nie ma, więc i zakazów być nie może. Urządzenia spełniające normy Ekoprojektu są osobną kategorią urządzeń grzewczych traktowaną oddzielnie w przepisach UE oraz polskich (również w opracowaniach akredytowanych instytutów jak KOBiZE) od tych, które Ekoprojektu nie spełniają. Szczególnie dotyczy to używania drewna kawałkowego, które ma najmniejszy z paliw ślad węglowy i nie da się do niego dodać zanieczyszczeń.

  Podstawowym błędem technicznym i merytorycznym wielu proponowanych przepisów jest stosowanie pojęcia „paliwa stałe” przez co dochodzi do zestawienia i jednakowego potraktowania przez projekt uchwały drewna i pelletu, które są odnawialnymi źródłami energii z węglem, który jest paliwem kopalnym.

  Biomasa drzewna – to biopaliwo stałe, niekopalne – zalecane do powszechnego stosowania w Unii Europejskiej dyrektywą PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. Drewno kawałkowe, zrębki, pellet, brykiet to produkty biomasy drzewnej, które zgodnie z art.2 pkt.3 i 7a Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, dalej jako ustawa o OZE – są zaliczane do odnawialnych źródeł energii.

  Polskie ciepłownictwo sieciowe oparte jest w ponad 85% na paliwach kopalnych: węglu, gazie i oleju opałowym (Opracowanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Czas na ciepłownictwo”, 12/2019). Trzeba to brać pod uwagę i nie dawać specjalnego priorytetu dla tego typu ogrzewania względem urządzeń na odnawialną biomasę, które spełniają normy Ekoprojektu.