TAK dla

ODNAWIALNEJ 
BIOMASY

Popieram i chcę wysłać opinię do urzędu


   

   

   


  Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko – Mazurskie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w tym w szczególności zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu wymienionych na wstępie dokumentów, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia;
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków administratora wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  6. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  7. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  Liczba zebranych podpisów:


  399 / 1000

  Uwagi w konsultacjach uchwały antysmogowej  woj. warmińsko-mazurskiego

  1. Popieram zapisy projektu uchwały pozwalające na stosowanie bez żadnych ograniczeń miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających normy Ekoprojektu, wykorzystujących biomasę (jak drewno i pellet), które są odnawialnymi źródłami energii.

  Niedopuszczalne są przepisy, które ograniczają wybór odnawialnej biomasy w takich urządzeniach gdy jest dostęp do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Jest to naruszenie mojego prawa do bezpieczeństwa energetycznego, którego nie gwarantują duże sieci przesyłowe.

  1. Postuluję ujęcie biomasy drzewnej jako docelowego źródła energii w dokumencie uchwały – w tym momencie docelowymi są tylko paliwa kopalne. Jest to błąd ekologiczny.
  2. Postuluję, żeby nie wprowadzać żadnych dodatkowych ograniczeń dla urządzeń na biomasę, które spełniają wymogi Ekoprojektu – są to wystarczające normy zapewniające brak istotnego wpływu na jakość powietrza, co potwierdziła grupa wybitnych naukowców europejskich w tej właśnie dyrektywie. W szczególności nie powinno się wprowadzać obowiązkowych termostatów dla kominków i ogrzewaczy pomieszczeń, gdyż urządzenia te, choć mogą zaoszczędzić śladowe ilości energii, to mogą też być przyczyną większej emisji pyłów, co byłoby dla czystości powietrza działaniem przeciwskutecznym.
  3. W celu znacznie szybszej redukcji smogu oraz bezkosztowego ograniczenia ubóstwa energetycznego postuluję wdrożenie „Uchwały o prawidłowym spalaniu” (https://www.facebook.com/UOPSpl)

   

  Dodatkowe informacje:

  Używanie urządzeń spełniających wymagania Ekoprojektu na drewno nie ma istotnego wpływu na jakość powietrza. Jeśli ktoś twierdzi, że jest inaczej dla tej grupy urządzeń, to powinien przedstawić badania naukowe, które by to potwierdzały. Takich badań nie ma, więc i zakazów być nie może. Zwłaszcza dotyczących używania drewna kawałkowego, które ma najmniejszy z paliw ślad węglowy i nie da się do niego dodać zanieczyszczeń. Dobrze, że propozycja uchwały jest do tego dostosowana,

  Podstawowym błędem technicznym i merytorycznym wielu proponowanych przepisów jest stosowanie pojęcia „paliwa stałe” przez co dochodzi do zestawienia i jednakowego potraktowania przez projekt uchwały drewna i pelletu, które są odnawialnymi źródłami energii z węglem, który jest paliwem kopalnym.

  Biomasa drzewna – to biopaliwo stałe, niekopalne – zalecane do powszechnego stosowania w Unii Europejskiej dyrektywą PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. Drewno kawałkowe, zrębki, pellet, brykiet to produkty biomasy drzewnej, które zgodnie z art.2 pkt.3 i 7a Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, dalej jako ustawa o OZE – są zaliczane do odnawialnych źródeł energii.

  Polskie ciepłownictwo sieciowe oparte jest w ponad 85% na paliwach kopalnych: węglu, gazie i oleju opałowym (Opracowanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Czas na ciepłownictwo”, 12/2019)

  W praktyce zakaz eksploatacji instalacji opalanych biopaliwami stałymi jeżeli istnieje techniczna możliwość przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej jest promocją paliw kopalnych.