TAK dla

ODNAWIALNEJ 
BIOMASY

Popieram i chcę wysłać opinię do urzędu


   

   

  Loading...

   

  * - Zgodnie z art. 54 § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO) informuję, co następuje:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wymóg prawny ciążący na Administratorze wynikający z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) tj. opracowanie programu ochrony powietrza.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą inne organy administracji publicznej. Ponadto Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty serwisujące systemy informatyczne z których korzysta Administrator.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania a następnie archiwizowane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej.
  6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, pod warunkiem zgodności takich żądań z przepisami prawa stanowiącymi obowiązek prawny Administratora do przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

  Liczba zebranych podpisów:


  166 / 1000

  Uwagi w konsultacjach programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM2,5 dla strefy miasto Kalisz

  1. Ograniczenie używania kominków w tzw. dni smogowe nie może dotyczyć kominków na drewno spełniających wymogi ekoprojektu. Z programu należy usunąć wszelkie zapisy dyskryminujące drewno, które jest odnawialnym źródłem energii. Drewno jest najtańszym, lokalnym i najłatwiej dostępnym źródłem energii a jednocześnie paliwem odnawialnym.
  2. Sprzeciwiam się odpowiedniemu stosowaniu do kominków przepisów rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WEw odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. W szczególności nałożenie wymogu, by spełniały one łącznie minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określone we wspomnianym wyżej rozporządzeniu oraz by umożliwiały wyłącznie automatyczne podanie paliw, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo i nieposiadających rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie.
  3. Postuluję rewizję programu ochrony powietrza pod kątem usunięcia zapisów promujących gaz, ogrzewanie gazem i rozbudowę sieci gazowej. Takie zapisy prowadzą wprost do promowania gazu (z importu), który jest paliwem kopalnym kosztem drewna będącego odnawialnym i ekologicznym źródłem energii.
  4. W celu znacznie szybszej redukcji smogu oraz bezkosztowego ograniczenia ubóstwa energetycznego postuluję wdrożenie „Uchwały o prawidłowym spalaniu” (https://www.facebook.com/UOPSpl).

   

  Dodatkowe informacje:

  Drewno jest paliwem ekologicznym na każdym etapie jego przetwarzania i energetycznego wykorzystania. Produkcja drewna opałowego nie ma negatywnego wpływu na poziom zalesienia w Polsce a wręcz przeciwnie: stymuluje rozwój gospodarki przez zalesianie niezagospodarowanych gruntów i zapewnia miejsca pracy. Paliwa drzewne są w głównej mierze produktem ubocznym pozyskiwania i przetwarzania drewna pełnowartościowego wykorzystywanego w przemyśle meblarskim i w konstrukcjach drewnianych. Lokalne wykorzystywanie drewna przekłada się na minimalny ślad węglowy wynikający z transportu i przygotowania do wykorzystania jako stałego biopaliwa. Drewno z polskich lasów, jako uboczny produkt gospodarki leśnej, jest powszechnie dostępne i niedrogie.
  Drewno jest najtańszym, lokalnym i najłatwiej dostępnym źródłem energii a jednocześnie paliwem odnawialnym.

  Wkłady kominkowe i piece wolnostojące, również te z płaszczem wodnym (dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania) są objęte innym rozporządzeniem a mianowicie Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe
  Samo rozporządzenie 2015/1189 w Artykule 1 punkt 1 wyłącza z zakresu swojego zastosowania miejscowe ogrzewacze pomieszczeń z płaszczem wodnym definiując „kocioł na paliwo stałe” jako urządzenie wyposażone w co najmniej jedno źródło ciepła na paliwo stałe, dostarczające ciepło do wodnego systemu centralnego ogrzewania w celu uzyskania i utrzymania na wybranym poziomie
  temperatury wewnętrznej w co najmniej jednym zamkniętym pomieszczeniu, przy czym jego strata ciepła względem otoczenia jest nie większa niż 6 % znamionowej mocy cieplnej;

  Gaz nie jest ani paliwem ekologicznym ani paliwem odnawialnym. Jest natomiast paliwem kopalnym a jego używanie jest związane z emisją gazów cieplarnianych i ma katastrofalny wpływ na klimat światowy. Dodatkowo gaz jest paliwem w większości pochodzącym z importu. Jego używanie niekorzystnie wpływa na lokalną gospodarkę i powoduje odpływ kapitału za granicę. Drewno to polskie, ekologiczne, odnawialne źródło energii i naturalny magazyn energii słonecznej. To biopaliwo stałe, niekopalne (w przeciwieństwie do węgla i gazu) – zalecane do powszechnego stosowania w Unii Europejskiej dyrektywą PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. Drewno kawałkowe, zrębki, pellet, brykiet to produkty biomasy drzewnej, które zgodnie z art. 2 pkt. 3 i 7a Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, dalej jako ustawa o OZE – są zaliczane do odnawialnych źródeł energii.