TAK dla
ODNAWIALNEJ 
BIOMASY
Efektywność energetyczna – wymogi dotyczące ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (przegląd)

Uwagi w europejskich konsultacjach wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe do dnia 14.12.2023

Zgłaszanie uwag  to ważny krok do wypracowania odpowiednich przepisów. Nasza propozycja ma na celu umożliwienie korzystania z odnawialnej biomasy bez dalszych ograniczeń. Możesz ją skopiować jako uwagi swoje lub w dowolny sposób zmodyfikować.

Poniżej krótka instrukcja zgłaszania uwag do Komisji Europejskiej:

  1. Na stronie https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13687-Efektywnosc-energetyczna-wymogi-dotyczace-ekoprojektu-dla-miejscowych-ogrzewaczy-pomieszczen-na-paliwo-sta%C5%82e-przeglad-_pl

wybrać język polski (na górze strony)
oraz
kliknąć przycisk „Zamieść opinię>

  1. Zaloguj się w dowolny sposób (najłatwiej klikając ikonę Facebook lub inne dostępne, można też założyć nowe konto na stronie Komisji Europejskiej w tym kroku).
  2. Wybierz swój język (np. Język polski) jeśli treść jest w innym języku niż potrzebujesz.
  3. W polu „Opinia*” wklej treść uwag, które przygotowaliśmy na tej stronie poniżej. Możesz również wpisać swoje uwagi lub w dowolny sposób zmodyfikować treść uwag tak, żeby były zgodne z Twoją wolą.
  4. Treść uwag do skopiowania:

Zaostrzenie wymagań ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy na biomasę drzewną jest nieuzasadnione, gdyż przyniosło by więcej szkody niż pożytku w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jako przyczynę zmian podaje się niekorzystny wpływ tych urządzeń na środowisko oraz zdrowie. Obecna Dyrektywa o ekoprojekcie (2009/125/WE) w art.15 p.5b podaje, że „5. Środki wykonawcze spełniają następujące kryteria: (…) b) nie mogą mieć negatywnego wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko„. Głównym środkiem wykonawczym tej dyrektywy jest Rozporządzenie o ekoprojekcie na paliwo stałe (2015/1185). W całym okresie jego obowiązywania nie stwierdzono za pomocą jakichkolwiek badań naukowych „negatywnego wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko” urządzeń na biomasę, które spełniają wymagania rozporządzenia 2015/1185. Jeśli są jakiekolwiek badania stwierdzające negatywny wpływ na środowisko lub zdrowie tej grupy urządzeń, to zawsze dotyczą one grupy poszerzonej również o urządzenia, które wymagań ekoprojektu nie spełniają. Badania takie są nieadekwatne, bo urządzenia nie spełniające wymagań ekoprojektu mają istotnie większe emisje zanieczyszczeń, co zupełnie zniekształca wyniki dla urządzeń ekoprojektowych.

W ekoprojekcie należało by oddzielić paliwa stałe kopalne (węgiel) od biopaliw stałych odnawialnych (drewno i pellet). Drewno to OZE i naturalny magazyn energii słonecznej. Jest paliwem ekologicznym na każdym etapie jego przetwarzania i wykorzystania. Produkcja drewna   stymuluje rozwój gospodarki i zapewnia miejsca pracy. Paliwa drzewne są produktem ubocznym pozyskiwania i przetwarzania drewna użytkowego. Lokalne wykorzystywanie drewna przekłada się na minimalny ślad węglowy wynikający z transportu. Drewno jest powszechnie dostępne i niedrogie, co ma istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne.

Dopóki zasobność lasów wzrasta w Europie, dwutlenek węgla wyemitowany podczas spalania drewna jest natychmiast absorbowany przez rosnące drzewa, co oznacza zerowy   bilans   emisji  CO2. Dlatego drewno opałowe jest neutralne klimatycznie.

Ocena skuteczności powinna uwzględnić zmniejszenie zużycia paliw kopalnych (gazu i węgla) przy zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii (biomasa drzewna).

Ocena efektywności powinna uwzględnić zmniejszenie kosztów ogrzewania gospodarstw domowych korzystających z urządzeń ekoprojektowych na drewno oraz korzyści ekonomiczne dla społeczności lokalnych jakie daje pozyskiwanie, przetwarzanie i używanie do celów grzewczych drewna (OZE) w ramach gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Gospodarka drzewna jest przykładem idealnej GOZ (drzewo – drewno użytkowe – energia odnawialna z pozostałości – popiół jako nawóz). Ogrzewacze biomasowe wykonane są z łatwo dostępnych i łatwych do przetworzenia surowców jak stal, żeliwo i ceramika. Nie zawierają materiałów niebezpiecznych. Mają długą żywotność przy braku spadku parametrów technicznych i właściwości użytkowych.

W ramach oceny istotności każda wartość dodana powinna być rozpatrywana w kontekście poniesionych kosztów na innych polach, by nie stać w opozycji do zasady zrównoważonego rozwoju.

Ocena spójności powinna uwzględniać przepisy unijne dotyczące odnawialnych źródeł energii, w szczególności drewna, wiedzę naukową o rzeczywistym wpływie tej grupy urządzeń na środowisko oraz zdrowie, przepisy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego oraz zrównoważonego rozwoju.

Badania naukowe ogrzewaczy na drewno w warunkach rzeczywistych wykazały, że emisja pyłów mieści się w granicach wyznaczonych przez Ekoprojekt a emisja BaP jest 100 do 1000 razy niższa niż przewidują to normy europejskie (R.Kubica et. al.: Field testing of environmental performance of advanced local space heaters in reference to the EIG EMEP emission factors, Sustainable Energy Technologies and Assessments, Vol.53, Part C, October 2022, DOI: 10.1016/j.seta.2022.102737), co nie pozwala podważać skuteczności obowiązującego rozporządzenia nr 2015/1185.

Wnioskuję o przyjęcie scenariusza 1: brak dalszych działań UE

  1. Wypełnij pozostałe pola i kliknij przycisk „Wyślij